Aktualne ogłoszenia dla rodziców

UWAGA RODZICE!!! REKRUTACJA DZIECI!!!

Zgodnie z art. 20w ust. 2 ustawy o systemie oświaty rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola publicznego co roku składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Deklaracje są do odebrania u nauczycielek poszczególnych oddziałów.

Prosimy o zwrot wypełnionych deklaracji do dnia 21 lutego 2014 roku u nauczycielek poszczególnych oddziałów. Złożenie deklaracji prosimy poświadczyć podpisem. Niezłożenie deklaracji w terminie do dnia 21 lutego br. będzie skutkowało zwolnieniem miejsca, zajmowanym aktualnie przez dziecko.

 UWAGA RODZICE!!! REKRUTACJA DZIECI!!!

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 14 „Mali Piastowie” w Gnieźnie na rok szkolny 2014/2015 odbywać się będzie w terminie od 1 do 31 marca 2014 roku. Wnioski można będzie pobrać ze strony internetowej lub z przedszkola.

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli na terenie miasta Gniezno

na rok szkolny 2014/2015

(informacja ze strony Urzędu Miejskiego w Gnieźnie)

Drodzy Rodzice informujemy, iż w dniach od 1 do 31 marca 2014 roku można pobrać i złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego na rok szkolny 2014/2015. Wykaz publicznych przedszkoli znajduje się na stronie internetowej www.gniezno.eu w zakładce Szkolnictwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Miejskie jednostki organizacyjne/Jednostki oświatowe.

W celu zapisu dziecka do przedszkola konieczne jest pobranie, wypełnienie i złożenie wniosku, w tym przedszkolu, do którego chcemy posłać dziecko. Zgodnie art. 20za ust. 1 ustawy o systemie oświaty wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli. Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie dziecka do więcej niż jednego przedszkola publicznego, zobowiązany jest wpisać we wniosku nazwy i adresy przedszkoli w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

Z godnie z art. 20 c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) nabór dzieci do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gniezna.

Dzieci urodzone w roku 2009 (5-latki) oraz dzieci urodzone w II połowie roku 2008 (6-latki), które decyzją rodziców nie rozpoczną spełniania obowiązku szkolnego są w roku szkolnym 2014/2015 objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przygotowania przedszkolnego również muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Dzieci z wyżej wymienionych roczników zgłoszone w procesie rekrutacji będą miały zapewnione miejsce w wychowaniu przedszkolnym, nie oznacza to jednak, że zawsze dostaną się do tego przedszkola, które wskazują rodzice.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w danym przedszkolu na pierwszy etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty (tzw. kryteria ustawowe). Są to:

-  wielodzietność rodziny kandydata,

-  niepełnosprawność kandydata,

-  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

-  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

-  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

-  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

-  objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 są brane pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Gniezna (tzw. kryteria lokalne). Są to:

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

1.

Kandydat obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym albo rodzica pracującego samotnie wychowującego lub uczącego się w trybie dziennym

5

2.

Kandydat posiadający rodzeństwo w danym przedszkolu

1

3.

Kandydat uczęszczający wcześniej do innego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

1

4.

Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin

1

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

8

Spełnianie kryteriów ustawowych należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty:

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3) Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Spełnianie kryteriów lokalnych należy potwierdzić dołączając do wniosku stosowne oświadczenia.

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola zostaną wywieszone w przedszkolach w dniu 25.04.2014 godz. 800

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną wywieszone w przedszkolach w dniu 23.05.2014 godz. 800

Terminy postępowania uzupełniającego w przypadku dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami

L.p.

Rodzaj czynności

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

1-14.08.2014

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21.08.2014 godz. 800

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28.08.2014 godz. 800

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole  nadal dysponuje wolnymi miejscami.